Lathund inför disputation

Mer information hittar du under Relaterade länkar.

1. Efter handledarens, FoSpraks föreståndares och prefektens godkännande anmäler doktoranden önskemål om tid för disputation hos studentavdelningens handläggare för disputationer. E-post: disputationer@studadm.su.se.

2. Handledaren föreslår i samråd med FoSpraks föreståndare och prefekten fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationsakten samt tar kontakt med dessa.

3. Prefekten skickar förslaget till Humanistiska fakultetsnämnden för godkännande av dekanus. Förslaget skall vara fakultetskansliet tillhanda senast sex veckor före föreslaget disputationsdatum (se Humanistiska fakultetens regler för disputationer).

4. Doktoranden lämnar till prefekten in underlag för budget. En budget för disputationen upprättas, inkluderande de kostnader som uppräknas i punkt 5, varefter ett budgetkontrakt undertecknas mellan föreståndaren och doktoranden. Kontraktet bör innehålla följande punkter:

  • Att en offert för framställning av avhandlingen ska granskas och godkännas av föreståndare eller institutionsstyrelse innan mångfaldigande av avhandlingen påbörjas
  • En specifikation av de kostnader (t ex för tryckning, språkgranskning, översättning, illustrationer) som institutionen ska täcka
  • Att eventuella kostnadsökningar beroende på åtgärder från doktorandens sida ska täckas av doktoranden
  • Antalet exemplar som avhandlingen ska mångfaldigas i.

Kontraktsförslag finns här.

5. Fakultetsbidraget, som för närvarande uppgår till 40 000 kronor skall täcka tryckningskostnader, hyra av disputationslokal, språkgranskning, opponentens resor, uppehälle och arvode (7 000 kr + LKP) samt betygsnämndens resor och uppehälle.

Bidraget beviljas automatiskt institutionen efter disputationen så snart Humanistiska fakulteten fått protokollet från betygsnämnden och bekräftelse från SUB om levererade avhandlingar.
 
6. Tryckningen upphandlas av doktoranden. För rutiner kring detta samt bestämmelser för avhandlingens upplaga, se Stockholms universitets information om tryck av avhandling.
 

7. Forskarskolan ansvarar för att fakultetsopponenten och betygsnämnden får avhandlingen senast tre veckor före disputationen.

8. Doktoranden bokar lokal för disputationsakten.

9. Doktoranden ombesörjer att avhandlingen spikas elektroniskt i DiVA. Man kan även välja att publicera hela sin avhandling i fulltext i DiVA. Detta val bör man ta ställning till redan när man börjar arbetet med avhandlingen. För mer information se SUB:s information om spikning.