Syftet med forskarskolan i språkvetenskap är att erbjuda doktorander inom alla språkvetenskapliga ämnen en kvalificerad forskarutbildning som ska leda fram till en avhandling med inriktning på språkets system och struktur, det vill säga med fokus på de traditionella språkvetenskapliga kärnområdena fonologi, morfologi och syntax samt semantik och pragmatik. Avhandlingen skall bygga på empiriskt material som kan komma från ett eller flera språk men som gärna får ses ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv. En avsevärd del av forskarutbildningens kursdel kommer att bestå av kurser som är gemensamma för alla deltagare i forskarskolan och som syftar till att ge goda insikter i för språkvetenskapen centrala områden och en solid grund för avhandlingsarbetet. Gemensamma seminarier och handledning över institutionsgränserna bidrar till att ge deltagarna en förståelse för det mänskliga språkets enhet och mångfald.