Behörig att antas till forskarskolan är den som uppfyller dels grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att erhålla särskild behörighet krävs minst filosofie magisterexamen i ämnen och inriktningar med relevans för forskarskolan.

Sökande ska kunna styrka grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ett av följande ämnen:
arabiska, Asiens språk och kulturer (centralasienstudier, japanska, indologi (modern eller klassisk), kinesiska eller koreanska), baltiska språk, engelska, finska, franska, antik grekiska, italienska, latin, lingvistik (allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk), nordiska språk, portugisiska, slaviska språk, spanska, tvåspråkighet, tyska och utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. För information om respektive ämnes allmänna och särskilda behörighet, se ämnets allmänna studieplan under respektive ämnesinriktning i vänstermenyn.

Sökande som redan har avlagt en doktorsexamen eller som har påbörjat doktorandstudier kan inte antas till Forskarskolan i språkvetenskap.