Antagningsprocessen sker i två steg. I steg 1 delar forskarskolan ut ansökningarna till de aktuella institutionerna, som ska bedöma behörighet och rangordna ansökningarna efter ovannämnda kriterier och forskarskolans inriktning. Det är av yttersta vikt att institutionerna motiverar sin rangordning. I steg 2 ska forskarskolan sedan evaluera ansökningarna från alla berörda institutioner. Forskarskolans bedömningar ska baseras dels på institutionernas rangordningar och motiveringar och dels på egna kvalitativa kriterier, t.ex. tidigare studier av särskild relevans. Man kommer även att ta hänsyn till fördelningen av doktorandanställningar på institutionerna.

Grunden för urval av de sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid urvalet bedöms den sökandes tidigare studieresultat, avhandlingsplan och övriga meriter, såsom arbetslivserfarenhet och publikationer efter grundexamen. Intervjuer med en rangordnad tätgrupp av sökande kommer att föregå styrgruppens slutliga förslag om antagning till forskarskolan.

Vid antagning och urval av sökande till forskarskolan beaktas vad som föreskrivs i avsnittet Urvalskriterier i fakultetens riktlinjer (se bifogade filer).