Det första året bör inte innehålla någon institutionstjänstgöring. Eventuell institutionstjänstgöring under de senare åren bör om möjligt koncentreras till kortare perioder. Institutionstjänstgöring har visserligen flera fördelar, såväl för den enskilde doktoranden (genom möjligheten till förlängd anställning och pedagogisk meritering) som för den enskilda institutionen, men kan också leda till oönskade negativa konsekvenser i och med att doktoranden ofta tvingas lägger ner mer tid på förberedelser av undervisning än vad som motsvarar förlängningen. Dessa negativa följder är speciellt allvarliga för doktorander inom forskarskolan där alla, särskilt under det första året då alla går samma obligatoriska kurser, förväntas arbeta i ungefär samma takt.