Utbildningen omfattar dels en kursdel, dels en avhandlingsdel. Forskarskolans inriktning ska manifesteras i ett antal obligatoriska kurser som täcker in profilområdet, dvs. grammatik, semantik, fonologi, pragmatik, typologi och diakroni, med en sammanlagd omfattning av 30 hp. Omfattning och inriktning av kursdelens övriga avsnitt bestäms av respektive forskarutbildningsämne.

Kurserna kommer att ges tidigt i utbildningen och efter ett fast och gemensamt schema för samtliga doktorander. Lärare kommer att hämtas både inom universitetet och utifrån. I det senare fallet blir det sannolikt huvudsakligen fråga om lärare som håller i begränsade moment under delkurserna. Kurserna kommer också att vara öppna för andra doktorander på fakulteten, framförallt för de doktorander som vill läsa dem i poänggivande syfte.

Förutom kurserna kommer det inom forskarskolan att finnas gemensamma aktiviteter som löper under hela doktorandtiden. Dessa inkluderar seminarier och internat där doktoranderna bland annat presenterar sina avhandlingsarbeten och lärare och externa gäster presenterar sin forskning. Vidare kommer det att finnas ”tutorialer” som ägnas åt diskussioner om forskarrollen och träning i akademiska färdigheter såsom presentationer och skrivande av abstracts, ansökningar mm.

Seminariet kommer att vara en viktig del av kontinuiteten i interaktionen mellan doktorander och forskarskolans lärare, särskilt efter att de obligatoriska kurserna är förbi.

Avhandlingens ämne, språk och utformning bestäms i samråd mellan doktoranden, styrguppen och huvudhandledaren. För övrigt gäller att avhandlingen följer de krav som ställs i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.